TDED MID-MONTH TOYOTA ALIVE SERIES

ลำดับชื่อ – นามสกุลเบอร์โทรศัพท์
1.คุณ ศุภกาญจน์ รอดย้อย086-951-xxxx
2.คุณ ยงยุทธ รัตโน095-664-xxxx
3.คุณ เอกพันธ์ โทนเดี่ยว094-960-xxxx
4.คุณ ภคพรรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา087-693-xxxx
5.คุณ ปรีชา ปิ่นทอง083-980-xxxx
6.คุณ พัชรพล จิตบรรจง083-090-xxxx
7.คุณ ธีระศักดิ์ ช่องกระโทก081-629-xxxx
8.คุณ ภาราดร ทองดารา085-516-xxxx
9.คุณ สุพิน บุญตา092-744-xxxx
10.คุณ เกษดาพร ยะเวียง089-434-xxxx
11.คุณ อุทด เทพช่วย091-801-xxxx
12.คุณ ชลิดา วงศาวณิช064-495-xxxx
13.คุณ ศุภินทร์ ปีติเปรมชัย094-989-xxxx
14.คุณ เกียรติศักดิ์ บิวเดอร์094-342-xxxx
15.คุณ จันทร์จิราภรณ์ พันธ์เลิศ080-969-xxxx
16.คุณ พยอม เจิมสุวรรณ์096-195-xxxx
17.คุณ นัครินทร์ เพชรขำ095-605-xxxx
18.คุณ Anastasiia Zhikhareva089-158-xxxx
19.คุณ ดนัย ขำเจริญ085-675-xxxx
20.คุณ สุชาติ อัมพรบรรเจิด092-542-xxxx
21.คุณ กชามาศ ดวงเกิด061-674-xxxx
22.คุณ ธนาภรณ์ ดอนยืนยง096-656-xxxx
23.คุณ วิทยา ดีอินทร์086-096-xxxx
24.คุณ สถาพร สอาดดี065-449-xxxx
25.คุณ ภูมิชาย เจริญทรัพย์097-296-xxxx
26.คุณ SAI KYI088-267-xxxx
27.คุณ อลิสลา สมรูป086-414-xxxx
28.คุณ พีรภัทร เยือนอัมพร095-546-xxxx
29.คุณ พงศ์ปณต อยู่คง092-781-xxxx
30.คุณ การเกด มุกคำ063-470-xxxx
31.คุณ พงษ์สันต์ เซ็นแก้ว082-615-xxxx
32.คุณ อาร์เลน กุละปาลานนท์092-246-xxxx
33.คุณ วาสิตา ปากเมือง061-914-xxxx
34.คุณ ธันยาภรณ์ บุญรัตน์097-190-xxxx
35.คุณ ฐิตายากรณ์ มาลาฉ่ำ090-889-xxxx
36.คุณ ทิพวรรณ เกมิโย065-965-xxxx
37.คุณ ฌณาภา โชติวรกานต์098-971-xxxx
38.คุณ ชยารพ สุทธิประภา080-606-xxxx
39.คุณ วิเชษฐ์ กาชาติ086-195-xxxx
40.คุณ สมหวัง หีตเพ็ง083-235-xxxx
41.คุณ ปิยะวัฒน์ ศรีธิทอง065-336-xxxx
42.คุณ โรจนศักดิ์ แข็งแรง080-916-xxxx
43.คุณ กัลยกร เงินสันเทียะ094-545-xxxx
44.คุณ ขวัญใจ เพชรหนองชุม080-472-xxxx
45.คุณ กาญจนา ลิ่มเนื้อ091-823-xxxx
46.คุณ เฉลิมชัย คำแสง097-991-xxxx
47.คุณ วิภา แซ่ลี้082-610-xxxx
48.คุณ สุนิพรรณ ทานกิ่ง095-180-xxxx
49.คุณ ทิพปภา ภูชนะศรี086-303-xxxx
50.คุณ ทรงศักดิ์ สังฆชาย080-347-xxxx
51.คุณ กรวิศว์ สีหมื่น093-294-xxxx
52.คุณ เดชารัตน์ ละอองคำ097-215-xxxx
53.คุณ อธิษฐาน มินเจริญ064-132-xxxx
54.คุณ อำนาจ ซื่อตรง086-399-xxxx
55.คุณ จุฑามาศ ฉิมรักแก้ว082-207-xxxx
56.คุณ สุชาติ ธนัญชัย094-114-xxxx
57.คุณ จุฑามาศ กันทะ061-029-xxxx
58.คุณ วีระ หนูหยู084-632-xxxx
59.คุณ สายฝน เนียมนารถ095-368-xxxx
60.คุณ ปทิดา ดีหอมศิล090-946-xxxx
61.คุณ น่านนที กัลยา088-946-xxxx
62.คุณ จิรวัฒน์ คุณศิริวัฒนธาดา081-783-xxxx
63.คุณ อาซา แสนเหลี่ยว085-623-xxxx
64.คุณ อิทธิพงษ์ อภิรดีเมธีสวัสดิ์098-282-xxxx
65.คุณ ปทิตตา พรหมจรรย์061-464-xxxx
66.คุณ สุพาพร ชมภูศรี081-885-xxxx
67.คุณ จักรภัทร คงเขียว065-945-xxxx
68.คุณ วราภรณ์ ศรีสุข098-016-xxxx
69.คุณ วสันต์ เมืองดี092-834-xxxx
70.คุณ ปัทมาวรรณ แฝงพงศ์085-532-xxxx
71.คุณ ธวัชชัย สร้อยสุวรรณ081-472-xxxx
72.คุณ นราลัย มัญยานนท์064-552-xxxx
73.คุณ แคทรียา ล้วนทอง092-378-xxxx
74.คุณ อุทัยวุธ บริบูรณ์082-991-xxxx
75.คุณ นัยนา ปลอดกระโทก086-301-xxxx
76.คุณ ฟ้ามุ้ย เหลือมพล085-688-xxxx
77.คุณ ทวีศักดิ์ ชาติสัจจะธรรม081-628-xxxx
78.คุณ สมถวิล ยืนยั่ง090-982-xxxx
79.คุณ ปนัดดา ยาจามิ099-460-xxxx
80.คุณ ชัยวัฒน์ นาสวน086-824-xxxx
81.คุณ ตวงพร บุตรน้ำดี063-519-xxxx
82.คุณ เติมศรี ลัดดาวราภรณ์095-256-xxxx
83.คุณ พณิช เกียรติมงคลสุข098-556-xxxx
84.คุณ ประยูร รัตนกุลรุ่งเรือง062-024-xxxx
85.คุณ ประคิ่น เมตตาจิตร083-179-xxxx
86.คุณ วราภรณ์ จำลองพิมพ์091-725-xxxx
87.คุณ หาสณี ป้องปัดชา097-247-xxxx
88.คุณ พิชาภพ จารยะพันธุ์099-793-xxxx
89.คุณ วรรณวิสา ผ่องแผ้ว086-327-xxxx
90.คุณ จรัญญา คำเรืองศรี092-408-xxxx
91.คุณ อนุวัฒน์ บุตรพรม063-324-xxxx
92.คุณ วีรชา ยิ้มเอี่ยม081-847-xxxx
93.คุณ วิจิตรา พุทธวีวรรณ099-156-xxxx
94.คุณ อนุสรณ์ ศรแก้ว061-902-xxxx
95.คุณ พีริยา พฤกษาแก้ว089-162-xxxx
96.คุณ พิมพ์ธญา พยัคฆพันธ์081-299-xxxx
97.คุณ รำไพ อินแก้วพะเนา061-932-xxxx
98.คุณ ขวัญตา ศรีเจือทอง097-237-xxxx
99.คุณ ธวัชชัย สาสีมา081-882-xxxx
100.คุณ วิโรจน์ แสนยาวุฒิ083-070-xxxx
101.คุณ สุภัทร บัวศรี081-377-xxxx
102.คุณ ปิยะกานต์ แต่บรรพกุล084-014-xxxx
103.คุณ อมรรัตน์ คูเขตพิทักษ์วงศ์093-286-xxxx
104.คุณ ศิริกุล ดีเลิศไพบูลย์061-498-xxxx
105.คุณ ชูชาติ ปัญญาอาจอง083-656-xxxx
106.คุณ กนกระวี บัวชื่น061-178-xxxx
107.คุณ เบญจพร อุณาสิงห์081-572-xxxx
108.คุณ โกสินทร์ อยู่พรหม081-622-xxxx
109.คุณ ปรีชา ด้วงฤทธิ์082-428-xxxx
110.คุณ เก่อ แซ่ม้า083-913-xxxx
111.คุณ อรรณพ ตรึงจิตวิลาส061-389-xxxx
112.คุณ tsung chih chen082-382-xxxx
113.คุณ อรนุช อิสสรืยักุล086-300-xxxx
114.คุณ แสงดาว แตงนวลจันทร์065-410-xxxx
115.คุณ จามรี ชัยศรี096-363-xxxx
116.คุณ เมธี ทวีปิยมาภรณ์092-519-xxxx
117.คุณ อ่องพิว ไม่มี080-501-xxxx
118.คุณ บุญช่วย อินปั๋น095-676-xxxx
119.คุณ อรลักขณา จงสงวนกลาง088-520-xxxx
120.คุณ อารักษ์ ชีหมื่อ090-106-xxxx
121.คุณ ศรชัย อยุกูล096-663-xxxx
122.คุณ ชนากานต์ สวยประโคน080-730-xxxx
123.คุณ ลัดดาวัลย์ จันทรา081-288-xxxx
124.คุณ ทัศนีย์ บุญลือ086-321-xxxx
125.คุณ ปราณี อินทสร096-208-xxxx
126.คุณ วาลุกา พรชัยวิรัช082-486-xxxx
127.คุณ เสขสรรค์ ขอนทอง083-939-xxxx
128.คุณ จันทร์พร โชคถวาย085-378-xxxx
129.คุณ ชนะวงศ์ ทาคม095-451-xxxx
130.คุณ ปาริฉัตร์ มะลิงาม082-826-xxxx
131.คุณ วิภาพร ดวงดาว089-994-xxxx
132.คุณ เพ็ญศรี สมศรี090-933-xxxx
133.คุณ อ้ายดา นิ่มนวลอรชุน090-094-xxxx
134.คุณ นงนภัส วิตนากร061-346-xxxx
135.คุณ อนุชา บำรุง093-664-xxxx
136.คุณ สุขใจ อินอุไร064-404-xxxx
137.คุณ กิมเฮียง อาบสุวรรณ์086-256-xxxx
138.คุณ ธัญญารัตน์ แสงพราย065-730-xxxx
139.คุณ นิรันดร์ ปันเขียว088-281-xxxx
140.คุณ พิสูตร วีระดีตานนท์063-989-xxxx
141.คุณ ณัทชพรรษค์ ณัฐภัทร์มงคล099-320-xxxx
142.คุณ เอกชัย แต้ตระกูล087-148-xxxx
143.คุณ นภัสนันท์ สุมลมาตร099-270-xxxx
144.คุณ ญาณัณญา มาอิน092-430-xxxx
145.คุณ ธันยธร ปุยะติ081-393-xxxx
146.คุณ ศิขรินทร์ สายทอง083-945-xxxx
147.คุณ อัครพล เฮงตระกูลเวคิน092-450-xxxx
148.คุณ สัญญา พวงเงิน091-012-xxxx
149.คุณ สุนิสา แป้นงาม083-318-xxxx
150.คุณ ศิริรัตน์ จิระโร090-961-xxxx
151.คุณ อมีนา ต่อมคำ086-893-xxxx
152.คุณ สุกัญญา ปิริยะ093-667-xxxx
153.คุณ อารีรัตน์ ราชวงศ์087-339-xxxx
154.คุณ สุมาลี ภาระวงศ์081-802-xxxx
155.คุณ ธงชาติ สรรเสริญพระคุณ064-052-xxxx
156.คุณ นิติพัฒน์ จึงอุดมทรัพย์083-074-xxxx
157.คุณ สุทิตย์ เชื้อเมืองพาน090-616-xxxx
158.คุณ วันทนี สัจจรักษ์090-236-xxxx
159.คุณ อลงกต แสงจันทร์ฉาย087-091-xxxx
160.คุณ วรรณา แก้วจินดา084-614-xxxx
161.คุณ ชาญเเช ธาดาธนวงศ์082-626-xxxx
162.คุณ บุญญฤทธิ์ พุทธา084-362-xxxx
163.คุณ กรณ์ดนัย เลิศฤทธิ์ปัญญากุล084-369-xxxx
164.คุณ นลินี สุวรรณวิสัย093-728-xxxx
165.คุณ พิสิษฐ์ ชัยวงศ์081-392-xxxx
166.คุณ กอบเพชร วงค์เมตตา062-716-xxxx
167.คุณ อภิลณาภรณ์ เชื้อชุม096-373-xxxx
168.คุณ สุกัญญา ภราดรสุธรรม086-081-xxxx
169.คุณ ธนินพัชร์ กลิ่นพิพัฒน์095-781-xxxx
170.คุณ สมศรี ขำเจริญ090-880-xxxx
171.คุณ พัชรินทร์ ฤทธิ์เรืองโรจน์099-055-xxxx
172.คุณ ณพิชญ์ ต้นตระกูลหิรัญย์096-889-xxxx
173.คุณ คมสัน ปัญญาลาภสกุล095-687-xxxx
174.คุณ เสกสรร แก้วสุข089-499-xxxx
175.คุณ สุรเชษฐ์ อริยสุขโฆษิต085-440-xxxx
176.คุณ อำไพ กนกนาฎกุล086-433-xxxx
177.คุณ ฐิติชญาณ์ ไทยสวัสดิ์081-950-xxxx
178.คุณ ดวงฤทัย แจ่มเที่ยงตรง064-102-xxxx
179.คุณ โยเฮ ลิมปิทีปราการ090-019-xxxx
180.คุณ สถิตย์พงษ์ พงษ์ธรบพิทย์081-288-xxxx
181.คุณ เกศยามณชุ์ สุพรม090-316-xxxx
182.คุณ พิชชานันท์ จิระธรรมศิลป์094-454-xxxx
183.คุณ ศักดิ์ชัย สมศักดิ์089-950-xxxx
184.คุณ วลัยรัตน์ ชอบทำกิจ087-298-xxxx
185.คุณ คณิต คฤหเดช086-669-xxxx
186.คุณ ศุภพร ชีวานุตระ088-011-xxxx
187.คุณ สมชาย สุขสมบูรญ์081-947-xxxx
188.คุณ วรวีร์ สุจารี082-636-xxxx
189.คุณ พลายงาม อบรมชอบ095-843-xxxx
190.คุณ ชูชัย โอภาสนิรัติศัย091-857-xxxx
191.คุณ วารุณี โสภณวัฒนเสวี097-139-xxxx
192.คุณ ธัญญะวัติ หอมหวล092-769-xxxx
193.คุณ ฉัตรชัย ธรรมวิถี086-700-xxxx
194.คุณ ธนาารักษ์ นามศร095-287-xxxx
195.คุณ ศศิธร กองทอง065-693-xxxx
196.คุณ ฐปนรรฆ์ ทองศรีจันทร์064-235-xxxx
197.คุณ ศานนท์ แซ่เอี้ย080-065-xxxx
198.คุณ วิจิตร จือเต๊าะ095-820-xxxx
199.คุณ นายเอ็ม สุขขา061-825-xxxx
200.คุณ อัศราภรณ์ เมืองวิไล064-969-xxxx
201.คุณ JAZON EDOUARD098-669-xxxx
202.คุณ สิทธิพร โสตถิสุพร091-771-xxxx
203.คุณ ธนพล กิจสงวน062-945-xxxx
204.คุณ รจนา ลี้ตระกลู084-943-xxxx
205.คุณ Fang Jian095-683-xxxx
206.คุณ SHARON SO062-242-xxxx
207.คุณ ณัฐพัชร์ เชื้อสาวะถี061-579-xxxx
208.คุณ รุ่งนภา หลอดทอง065-717-xxxx
209.คุณ สังคม ลาขันธ์085-727-xxxx
210.คุณ วิภารัตน์ บรรจโรจน์081-183-xxxx
211.คุณ สำเริง นพจำรูญศรี096-249-xxxx
212.คุณ ภากร สำนักโนน090-925-xxxx
213.คุณ วันเพ็ญ พรมสงคราม081-348-xxxx
214.คุณ จาย ยูน084-043-xxxx
215.คุณ ธงชัย ร่วมสุข062-075-xxxx
216.คุณ อัจฉรา วงศ์ราช090-275-xxxx
217.คุณ ตรีวัฒน์ แก้วอำนาจ065-505-xxxx
218.คุณ วรัญญา แปงแก้ว082-228-xxxx
219.คุณ อำนวย ยันตระกร084-956-xxxx
220.คุณ วิชิตา บินซายัน093-618-xxxx
221.คุณ เอกสิทธิ์ คงสนธิ099-253-xxxx
222.คุณ รำไพ ญาณกาย080-639-xxxx
223.คุณ สมชัย มาเยอะ085-708-xxxx
224.คุณ จรัญญา คุณาแปง082-528-xxxx
225.คุณ ทัศณีย์ ยอดอ่อน082-152-xxxx
226.คุณ ณัฐณิชา ดีมานพ061-313-xxxx
227.คุณ จักรกริช หุ่นยนต์090-971-xxxx
228.คุณ กุสุมา สีดาจักร์092-242-xxxx
229.คุณ อัจฉรา อาษาพนม095-226-xxxx
230.คุณ อาทิตย์ สุมาล087-092-xxxx
231.คุณ การดิศ เมอแล062-197-xxxx
232.คุณ อำพร จันทร์วงษ์089-401-xxxx
233.คุณ บุศรินทร์ คำดี065-539-xxxx
234.คุณ ดนุสรน์ ศรีมาลา099-625-xxxx
235.คุณ ศิวัฒ พรมปัญญา092-253-xxxx
236.คุณ ภุชงค์ เมธีภิญโญนันท์081-589-xxxx
237.คุณ พลอยชนก กัณหา086-241-xxxx
238.คุณ วินัย ทัพสมบูรณ์061-421-xxxx
239.คุณ ละอองดาว นำพา086-419-xxxx
240.คุณ อาทิตย์ หมั่นเขตร์กิจ083-308-xxxx
241.คุณ สิริกร อาระยะกุล097-276-xxxx
242.คุณ ทิมาพร จันทรถง063-262-xxxx
243.คุณ ว่าง แซ่ซ้ง087-303-xxxx
244.คุณ วีระยุทธ์ อาจกิจ099-425-xxxx
245.คุณ วิภาดา สิริสกุลวรนิต080-624-xxxx
246.คุณ แพรนวล ว่องไว095-465-xxxx
247.คุณ ธีระพงษ์ สุขสมบูรณ์083-070-xxxx
248.คุณ เทียมใจ ทรายคำ062-353-xxxx
249.คุณ เพลิน โพธ์แก้ว081-344-xxxx
250.คุณ สาวิตรี มั่นเหมาะ093-191-xxxx
251.คุณ มยุรา จงพูนทิพย์081-404-xxxx
252.คุณ พลวัฒน์ พรมวงค์093-010-xxxx
253.คุณ อารียา จำปาสี088-365-xxxx
254.คุณ ณิชชา ไชยมาลา091-076-xxxx
255.คุณ สมศักดิ์ ชัยวงค์089-634-xxxx
256.คุณ วินิต อื้นนวล088-236-xxxx
257.คุณ จันจิรา แสงมาศ094-284-xxxx
258.คุณ จริยา ชัยทอง099-394-xxxx
259.คุณ เสาวนีย์ สุดสอาด091-887-xxxx
260.คุณ ศราวุธ บุญคง095-719-xxxx
261.คุณ พรรณชัย สืบสันติธรรม081-180-xxxx
262.คุณ อนันต์ อุบลคลี่087-613-xxxx
263.คุณ นวรา วิริยาวุฒิ094-764-xxxx
264.คุณ ประกิต จรัสวสันต์081-622-xxxx
265.คุณ ขวัญใจ เกื้อหนุน095-528-xxxx
266.คุณ สมปอง เปรินกุล085-830-xxxx
267.คุณ คณาวุฒิ ศิริรักษ์084-264-xxxx
268.คุณ ณัฐพงศ์ ชนะบุญ086-360-xxxx
269.คุณ คำจั่ง ลุงจางติ090-321-xxxx
270.คุณ ชัยวุฒิ วินิจวงษ์พนา095-697-xxxx
271.คุณ อรนุช สมวงษ์062-825-xxxx
272.คุณ ศรีวิท สัสดี081-030-xxxx
273.คุณ เลอศักดิ์ ก่ำฝัน062-421-xxxx
274.คุณ วิรุฒ แก้ววิเชียร088-752-xxxx
275.คุณ เกียรติศักดิ์ บางกุ้ง092-288-xxxx
276.คุณ อุมาพร ขาเหล็ก063-113-xxxx
277.คุณ ไพรัช อุทัยแพน080-942-xxxx
278.คุณ วิไล จันทร์แก้ว093-268-xxxx
279.คุณ อณัติชัย ชวาลสันตติ094-494-xxxx
280.คุณ อรรถพล แก้วรากมุข094-379-xxxx
281.คุณ พรสุดา สกุลทรัพย์065-909-xxxx
282.คุณ นาผือ จะแอ๋081-765-xxxx
283.คุณ เอกสิทธิ์ สุขเสริน062-041-xxxx
284.คุณ วาสนา อนันตโรจน์080-436-xxxx
285.คุณ นฤดม ปู่ยุง093-278-xxxx
286.คุณ วัชราภรณ์ สำเภา064-423-xxxx
287.คุณ พิมพ์ลภัส ประเสริฐสังข์090-689-xxxx
288.คุณ ขวัญฤทัย น้อยเทพ091-750-xxxx
289.คุณ ธงชาติ กันทะวงษา088-261-xxxx
290.คุณ แคทรียา ศรีม่วง096-192-xxxx
291.คุณ ผดุงสิทธ์ กิฎามาน099-479-xxxx
292.คุณ สมศักดิ์ จิรวราพันธ์081-816-xxxx
293.คุณ จตุพร แซ่อึ๊ง081-861-xxxx
294.คุณ รณภูมิ อินทรฤทธิ์063-023-xxxx
295.คุณ ลลิภัทร สีดาวงษ์097-296-xxxx
296.คุณ มาลาวิน ไตรญาณ092-258-xxxx
297.คุณ จันทิกา ก้อนทอง081-799-xxxx
298.คุณ วีร์ธิมา วิศรุตรัตน์062-356-xxxx
299.คุณ วาสนา เพชรรักษ์089-775-xxxx
300.คุณ ฐตพัฒน์ แป้นแก้ว089-459-xxxx
301.คุณ ธัญลักษณ์ คคนานต์กุล063-198-xxxx
302.คุณ หมี่แอ มอโป๊ะ090-318-xxxx
303.คุณ วัลย์วิภา วิริยะพาณิชย์089-645-xxxx
304.คุณ อัมพร อัศวสุคนธ์081-530-xxxx
305.คุณ ปิยพร ทาแก้ว091-698-xxxx
306.คุณ ดาวรุ่ง ดอนชัย082-553-xxxx
307.คุณ อัณณ์ชญาพัชญ์ เขียวพรม080-974-xxxx
308.คุณ พรพฤกษา บุญสายบัว063-226-xxxx
309.คุณ อัญชลี มหาเทียน081-840-xxxx
310.คุณ พิมพ์ชนก ทองวัชราพรรณ์094-625-xxxx
311.คุณ เกริกกิจ บุญธง094-493-xxxx
312.คุณ ฐิติเศรษฐ ประคอง087-585-xxxx
313.คุณ ณัฐพร ชุมภูมิ่ง064-013-xxxx
314.คุณ สันติสุข คำสม090-319-xxxx
315.คุณ มีเย เบเจกู่087-725-xxxx
316.คุณ สุระศักดิ์ ทองเภาว์061-854-xxxx
317.คุณ พงษ์ศักดิ์ อาทยะกุล095-559-xxxx
318.คุณ จิราพันธุ์ ลือสุวรรณ061-384-xxxx
319.คุณ ลัดดา บุญสูง094-601-xxxx
320.คุณ น้ำใน นิลถนอม083-221-xxxx
321.คุณ รัตนา บุญเต็ม085-298-xxxx
322.คุณ เรนุกา ยาธัญ063-795-xxxx
323.คุณ ทักษิณา ประภากร099-271-xxxx
324.คุณ ยุพิน วังเวงจิตร097-041-xxxx
325.คุณ จตุรงค์ เปลี่ยนสมัย064-884-xxxx
326.คุณ สุชาติ เบาสันเทียะ093-457-xxxx
327.คุณ นงลักษณ์ อินทะโนน085-255-xxxx
328.คุณ สำราญ หม่องศิริ064-959-xxxx
329.คุณ มังกร ขันคำ098-796-xxxx
330.คุณ ขนิษฐา ดอกไม้061-021-xxxx
331.คุณ พรเทพ ศรีจักร์082-696-xxxx
332.คุณ ฐานิต พัวพันธ์087-148-xxxx
333.คุณ สุริยันต์ ชาภักดี081-905-xxxx
334.คุณ สมชาย พนาสมบัติ062-168-xxxx
335.คุณ อริสมัน สนิ095-805-xxxx
336.คุณ กรกช สุพรรณ087-180-xxxx
337.คุณ ศิริลดา สืบศรี082-002-xxxx
338.คุณ จิติมา ไทรสังขเฉลาพร092-291-xxxx
339.คุณ สลิลรัตน์ ศิริมงคล063-565-xxxx
340.คุณ วราวุธ พลทม095-197-xxxx
341.คุณ มณฑกัญจน์ คงสำราญ086-729-xxxx
342.คุณ เจษฎา จันทร์ไชย091-853-xxxx
343.คุณ วรรณ์เพ็ญ สละบาป065-604-xxxx
344.คุณ นารี แลกู่091-850-xxxx
345.คุณ สมคิด ก๋าอิ่นแก้ว095-684-xxxx
346.คุณ ปิยะวดี พจนาภรณ์089-408-xxxx
347.คุณ เพ็ญนภา นาใจ099-297-xxxx
348.คุณ สมพร สูญทุกข์097-060-xxxx
349.คุณ วงศกร มานะหาญ063-720-xxxx
350.คุณ กฤษณะ เอียดศรี083-639-xxxx
351.คุณ จำลอง มาเยอะ099-268-xxxx
352.คุณ ธงชัย พุดว่อง089-955-xxxx
353.คุณ ใยใหม มหาวรรณี084-133-xxxx
354.คุณ วัฒนา ดาศรี093-410-xxxx
355.คุณ พิรัญญา พิหมิว088-401-xxxx
356.คุณ จิราภรณ์ ผาสุข097-024-xxxx
357.คุณ พัชรา วุ้นประเสริฐ092-271-xxxx
358.คุณ อรุชา สมฤทธิ์084-805-xxxx
359.คุณ กาญจนา อรินต๊ะทรา098-735-xxxx
360.คุณ ปกาศิต เพ็ชรประดับ095-592-xxxx
361.คุณ พิพัฒน์ สิงหศิริ088-353-xxxx
362.คุณ ณัฐพงศ์ ทะนุชิต080-343-xxxx
363.คุณ วิยะดา ราชพัฒน์090-909-xxxx
364.คุณ นิตยา แสนมี061-041-xxxx
365.คุณ ทรงศักดิ์ อร่ามกนก061-386-xxxx
366.คุณ นิพัฒน์พงศ์ เพชรเล็ก088-919-xxxx
367.คุณ นันทวัน รักษาไพร094-416-xxxx
368.คุณ กิตติญาพร ประนมยงค์080-796-xxxx
369.คุณ คำรณ ลามิล064-174-xxxx
370.คุณ พงษารัชฎ์ มะโนจิตต์087-180-xxxx
371.คุณ ลัชทยา แสงโรจน์093-371-xxxx
372.คุณ คำเพียร เรือนสว่าง089-634-xxxx
373.คุณ ธีรพงษ์ พุฒิรื่นเจริญ098-027-xxxx
374.คุณ อาทิตย์ เพชรพยอม087-726-xxxx
375.คุณ ศุภลักษณ์ ขานอยู่085-927-xxxx
376.คุณ มานิตา หมาดเส็น092-869-xxxx
377.คุณ วัชร มั่นสุข090-994-xxxx
378.คุณ เปรมฤดี แดงหนองหิน080-106-xxxx
379.คุณ สถิตย์ ธรรมขัน087-907-xxxx
380.คุณ พรเพชร ชำนาญแก้ว083-457-xxxx
381.คุณ มีโชค สิงห์โตทอง090-962-xxxx
382.คุณ พายุ นิ่มนวน063-585-xxxx
383.คุณ ตันติกร ดวงติ๊บ088-433-xxxx
384.คุณ วสุนธรา สุโพธิ์เมือง095-781-xxxx
385.คุณ เยาวลักษณ์ คมศักดิ์สถาพร095-856-xxxx
386.คุณ บุญชัย โชคบุญสุวรรณ092-878-xxxx
387.คุณ ติ๊บ ยอดแดง085-341-xxxx
388.คุณ นิชาดา เดชาวัฒนโกศล087-826-xxxx
389.คุณ สมจิตร์ ษรสกุลทรัพย์081-577-xxxx
390.คุณ สุชิดา ภิรมกาญจนศักดิ์064-474-xxxx
391.คุณ หทัยชนก เลขะจิตต์089-778-xxxx
392.คุณ ธนาการ คมแปงยศ063-412-xxxx
393.คุณ วิภาดา ใจตา061-367-xxxx
394.คุณ อนนท์ ทับธานี086-057-xxxx
395.คุณ ศิริกัญญา คำต๋า062-297-xxxx
396.คุณ ภัทรกันต์ หน่อแก้ว095-445-xxxx
397.คุณ วรภัทร วรรณรัตน์094-029-xxxx
398.คุณ มุธิตา ทองเบ้า099-792-xxxx
399.คุณ ศุวภา อาดำ095-612-xxxx
400.คุณ ฉัตรชัย คงพินิจ098-193-xxxx
401.คุณ สุนันทา นุ่นจำนงค์098-757-xxxx
402.คุณ ชัยภัทร แก้วศรีมล088-761-xxxx
403.คุณ สุกาญ กาญจณา086-951-xxxx
404.คุณ นงลักษณ์ แพนดอน061-663-xxxx
405.คุณ สาวิตรี ซาฮาร่า086-313-xxxx
406.คุณ ศิรินทิพย์ ทันใจ095-691-xxxx
407.คุณ รฑิกา ฟูแสง088-252-xxxx
408.คุณ ธนาพัฒน์ วงค์อินทร์092-716-xxxx
409.คุณ สโรชา แมนประโคน098-227-xxxx
410.คุณ รัตนา ศิริรัตน์094-035-xxxx
411.คุณ อรพินทร์ รัศมีเฟื่อง089-492-xxxx
412.คุณ กนกวรรณ เชาวน์วุฒิ064-430-xxxx
413.คุณ ดัจฤดี ปานพรหมมินทร์089-789-xxxx
414.คุณ สมบุญ มหาวรรณี089-152-xxxx
415.คุณ ธนาวดี ทะนงสูงเนิน082-965-xxxx
416.คุณ ขนิษฐ์ แซ่มเดช084-223-xxxx
417.คุณ พิสิษฐ์ จงกลฐากร097-991-xxxx
418.คุณ วิสุทธิ์ สงวนแสงชัยกุล081-431-xxxx
419.คุณ อนงค์ ดวงตะวงษ์095-625-xxxx
420.คุณ กรวิกา มั่งมูล096-250-xxxx
421.คุณ ทศพล โรจณพัฒน์โภคิน080-850-xxxx
422.คุณ ณัฐวรรธน์ ไชยวิทิตกุล093-938-xxxx
423.คุณ ทวย สมชัย099-356-xxxx
424.คุณ วริศรา วุฒินันท์097-007-xxxx
425.คุณ นงนภัส เวชชลานนท์095-710-xxxx
426.คุณ เกรียงศักดิ์ บุญลือ089-089-xxxx
427.คุณ ไพรวรรณ เวกสูงเนิน099-114-xxxx
428.คุณ ปรียนันท์ เจริญกิจธนโชติ095-738-xxxx
429.คุณ วัลลภ สุวรรณ์ภา082-764-xxxx
430.คุณ ศศกร ตั้งบุญญศิลป์093-649-xxxx
431.คุณ กฤษดา ทองชัย095-619-xxxx
432.คุณ เบญจพรร อุณาสิงห์ห065-748-xxxx
433.คุณ รัตน์พร พุทธเนตร085-036-xxxx
434.คุณ สุพรรณ ปะระไทย062-805-xxxx
435.คุณ สมสิทธิ์ ประวิตรภิญโญ081-444-xxxx
436.คุณ เกียรติศักดิ์ จรัสทิพย์มณี081-983-xxxx
437.คุณ ชูศักดิ์ ชับหาบ088-965-xxxx
438.คุณ เลิศพงษ์ แสนจริง098-104-xxxx
439.คุณ บุษกร แซ่กือ064-804-xxxx
440.คุณ นาวี สิทธิกิจ082-690-xxxx
441.คุณ วรพล ปาเปี้ย086-514-xxxx
442.คุณ ประกายดาว สินย่าง063-787-xxxx
443.คุณ คุปต์ธนัฐ ข่ายแก้ว094-363-xxxx
444.คุณ วีระยุทธ โชเช087-303-xxxx
445.คุณ ผกาวดี สมร่าง063-412-xxxx
446.คุณ บุญชัย รัตนนุกรม081-889-xxxx
447.คุณ สายฝน คงสนธิ085-291-xxxx
448.คุณ อุทัย แข็งแรง080-942-xxxx
449.คุณ ณัฐพร ชูสังข์มนตรี061-662-xxxx
450.คุณ สุรชัย หรั่งศิริ093-754-xxxx
451.คุณ ฑืตฐิตา จัดรสมศักดิ์099-094-xxxx
452.คุณ จินตหรา บรรดาศักดิ์080-921-xxxx
453.คุณ ขวัญจิรา จัดคน064-807-xxxx
454.คุณ อินทร ผางแดง082-906-xxxx
455.คุณ วาสนา มาเยอะ064-674-xxxx
456.คุณ พิมพิศร ปะระทัง094-615-xxxx
457.คุณ รัตนะ เจียมจันทร์083-038-xxxx
458.คุณ ชาตรี สมบัติคำ086-373-xxxx
459.คุณ จายห่าน แสง093-409-xxxx
460.คุณ อภิสิทธิ์ พริกเขียว097-072-xxxx
461.คุณ ศักดิ์สิทธิ์ อำนาจ083-998-xxxx
462.คุณ พรวิจิตร มาเยอะ080-500-xxxx
463.คุณ ประวิทย์ พงศ์ภัทรภิญโญ089-257-xxxx
464.คุณ ทอง จันทร์ตา080-125-xxxx
465.คุณ วันวิสา หงษ์สาวดี063-153-xxxx
466.คุณ มาลา อนุสสรราชกิจ099-850-xxxx
467.คุณ ชัยศรี สีบุดดา089-431-xxxx
468.คุณ ลัดดา นะวะเย็น081-736-xxxx
469.คุณ พีรวิชญ์ ทำเผือก098-263-xxxx
470.คุณ กิ่งกรานต์ กุสาวดี086-185-xxxx
471.คุณ ศิริวรรณ บุญระชัยสวรรค์062-583-xxxx
472.คุณ ธัญวรัตน์ ชอบแต่ง082-801-xxxx
473.คุณ ฐิตา มีมุข098-883-xxxx
474.คุณ สายอรุณ ทาวงค์080-500-xxxx
475.คุณ ชัยณรงค์ มณีปราการ088-660-xxxx
476.คุณ สรัญญา เป็งจันทร์089-230-xxxx
477.คุณ จีญาพัชญ์ อยู่สวัสดิ์065-056-xxxx
478.คุณ ฉันทพิชญา กะรัตน์096-923-xxxx
479.คุณ จิราภา ลอสือ093-247-xxxx
480.คุณ บุญลือ คุ้มวา063-607-xxxx
481.คุณ เกรียงไกร ปลีคำ097-950-xxxx
482.คุณ ฉัตรชัย คำมา095-128-xxxx
483.คุณ ปัทมา ส้มสุ่ม095-289-xxxx
484.คุณ ประสิทธิ์ งอกโพธิ์088-101-xxxx
485.คุณ เจตนิพิฐ กาจินา095-859-xxxx
486.คุณ ณัฐยาภรณ์ ธีรธนารมย์095-424-xxxx
487.คุณ คมคาย ธูสรานนท์080-261-xxxx
488.คุณ วงศกร จะนะ096-810-xxxx
489.คุณ วีนัส สุวรรณศรี089-837-xxxx
490.คุณ วิเชียร จันทร์กิติสกุล093-185-xxxx
491.คุณ ชลธิชา วงสร้างเงิน085-716-xxxx
492.คุณ รังสิต เขมวสุธามาศ082-694-xxxx
493.คุณ พัษธร ภูมีครอง098-785-xxxx
494.คุณ ศราวุฒ บุญศรี092-260-xxxx
495.คุณ ธนภรณ์ แก้วสุข061-291-xxxx
496.คุณ ธนดล ใหม่เฟย084-131-xxxx
497.คุณ พนิดา โอกิฮาระ080-491-xxxx
498.คุณ ณัฐรัตน์ สังข์ประสิทธิ์063-894-xxxx
499.คุณ ศันสนีย์ มณีรัตนากรณ์062-896-xxxx
500.คุณ นงลักษณ์ ทองทา090-976-xxxx

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai

ข้อเสนอพิเศษ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ข้อเสนอพิเศษ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ รับข้อเสนอเพิ่มเติม เมื่อซื้อรถโตโยต้ารุ่นที่ร่วมโครงการ

• เลือกรับ ส่วนลด มูลค่า 20,000 บาท
หรือ
• เลือกรับ โปรแกรมเช็คระยะมาตรฐาน 5 ปี หรือ 100,000 กม.
แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน (มูลค่าสูงสุดถึง 31,800 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่นรถ)

1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565


หมายเหตุ

 • รถยนต์โตโยต้า รุ่นที่ร่วมโครงการ
  –  ATIV
  –  YARIS
  –  VELOZ
  –  COROLLA CROSS
  –  CAMRY
  –  VIOS
  –  COROLLA ALTIS (ยกเว้นเกรด 1.6G)
  –  C-HR
  –  FORTUNER
   
 • กลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
  –  บุคลากรทางการแพทย์ ที่มีเอกสารประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย พยาบาล เภสัชกร
  –  บุคลากรทางการแพทย์ ที่ไม่มีเอกสารประกอบวิชาชีพ เช่น บัญชี ธุรการ ต้องแสดงเอกสารรับรองการทำงาน ว่าเป็นพนักงานประจำในโรงพยาบาล
   
 • กลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
  –  ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่มีเอกสารประกอบวิชาชีพ หรือ ไม่ได้ทำงานในโรงพยาบาล เช่น นักวิชาการ ข้าราชการชำนาญการ
  –  กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว หรือ อสม.
  –  สัตวแพทย์
  –  พนักงานของคลินิกเอกชนทั่วไป เช่น คลินิกเสริมความงามต่างๆ

 • สำหรับลูกค้าที่จองและออกรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม โครงการกลุ่มอาชีพอื่นได้
 • ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขทั้งหมดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai

C-HR ชุดแต่งใหม่ HYPERLINE

C-HR ชุดแต่งใหม่ HYPERLINE

เป็นเจ้าของ C-HR พร้อมชุดแต่งใหม่ HYPERLINE ราคา 25,900 บาท*
ผ่อนเพิ่มเพียง  377 บาท/เดือน**


*ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าติดตั้ง

**ราคาเงินผ่อนที่เพิ่มคำนวณจากโปรแกรมเช่าซื้อปกติ ดาวน์ 25% ระยะเวลา 84 เดือน อ้างอิงดอกเบี้ยเดือน มิถุนายน 2564 บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขการรับประกัน ติดตั้งกับรถใหม่ (ต้องติดตั้งจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเท่านั้น) ระยะเวลารับประกันสูงสุด 3 ปีหรือ 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน อ้างอิงจากคู่มือรับประกันคุณภาพรถยนต์ 
 • ข้อเสนอเงื่อนไขทางการเงินคำนวณจากการเช่าซื้อผ่าน บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อ้างอิงดอกเบี้ย ณ เดือน มิถุนายน 2564
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai

C-HR CAMPAIGN

C-HR CAMPAIGN

เป็นเจ้าของ C-HR วันนี้ พร้อมรับดีลสุดพิเศษ
รับทันที ฟรี! ประกันภัยชั้น 1 พร้อมเลือกรับแคมเปญพิเศษ

ทางเลือกที่ 1 ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%*
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% (ผ่อนนาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% ขึ้นไป)

ทางเลือกที่ 2 ผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,590 บาทต่อเดือน
• รุ่น HEV Premium Safety ราคา 1,139,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 11,590 บาท ที่ดาวน์ 25.44% นาน 84 เดือน
• คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยของ บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด

• พร้อมรับแพ็กเกจรับประกันคุณภาพรถใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม. และฟรีค่าแรงเช็กระยะ 100,000 กม. มูลค่า 35,000 บาท
• รับประกันระบบไฮบริด 5 ปี และแบตเตอรี่ไฮบริดนาน 10 ปี

1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565


หมายเหตุ

 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. ไม่รวม พ.ร.บ. บุคคลที่ 3
 • สถาบันการเงินที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai

ALL NEW TOYOTA VELOZ BETTER TOGETHER

ALL NEW TOYOTA VELOZ
BETTER TOGETHER

เลือกรับข้อเสนอพิเศษ

1. ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%
ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม.
ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 60,000 – 100,000 กม.

2. ดอกเบี้ยต่ำ 1.75% พร้อม ฟรีประกันภัยชั้น 1 Toyota Care
ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม.
ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 60,000 – 100,000 กม.

1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565


หมายเหตุ

 • ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% 
  –     คำนวณจากดอกเบี้ยที่ดาวน์ 15% นาน 60 เดือน เช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมฯ
 • ดอกเบี้ยต่ำ 1.75% พร้อม ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care
  –    คำนวณจากดอกเบี้ยที่ดาวน์ 25% นาน 48 เดือน เช่าซื้อผ่านสถาบันการเงินที่เข้าร่วมฯ
  –    ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care 1 ปี โดยทุนประกันภัยไม่เกิน 80% ของมูลค่ารถ (ขึ้นอยู่กับรุ่นรถภายใต้เงื่อนไขของแคมเปญ) รวมบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชม. ไม่รวม พ.ร.บ. 
 • ขยายระยะรับประกันคุณภาพรถยนต์เป็น 5 ปี หรือ 150,000 กม. 
  –    ความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นการขยายระยะรับประกันคุณภาพปีที่ 4 – 5 หรือ 100,001 – 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการขยายระยะประกันคุณภาพรถยนต์ หรือ https://aftersales.toyota.co.th/extended_warranty
  –    การขยายระยะรับประกันคุณภาพปีที่ 4 – 5 หรือ 100,001 – 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) ไม่ครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในและชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายนอก ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของโครงสร้างที่เป็นเครื่องกลหรือชิ้นส่วนไฟฟ้า 
 • ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 60,000 – 100,000 กม.
  –    สิทธิฟรีค่าแรงงานเช็กระยะ 60,000 – 100,000 กม. สามารถเข้ารับบริการภายใน 60 เดือนจากวันส่งมอบรถยนต์

 • สำหรับลูกค้าที่จองและรับรถตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565 และไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สถาบันการเงินที่เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด
 • เงื่อนไขนี้เฉพาะผู้แทนจำหน่ายฯ ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ยกเว้นรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถขาย Fleet

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai