เจ้าหน้าที่การเงิน

 • พนักงานประจำ
 • รามอินทรา

Website บริษัท โตโยต้ากรุงไทย จำกัด

รายละเอียดงาน

 • จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้อง
 • บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
 • จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน
 • ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
 • จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเงินสดย่อย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีประสบการณ์ตรงสายงาน 1ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ มุ่งเน้นความถูกต้อง และความรับผิดชอบในการทำงาน


To apply for this job email your details to krungthaiweb@gmail.com