โตโยต้า กรุงไทย ฟีล So Good ดีล So Great ลุ้นรับของรางวัลทั้งสิ้น 26 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 929,450 บาท

โตโยต้า กรุงไทย ฟีล So Good ดีล So Great

รายละเอียดกิจกรรมแคมเปญสนับสนุนการขาย

BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024

รายละเอียดกิจกรรม : “โตโยต้า ฟีล So Good. ดีล So Great”

ระยะเวลาแคมเปญ : ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567

สถานที่จัดกิจกรรม : ภายในงาน “BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024” 

ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 เมืองทองธานี

ผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage : Toyota Motor Thailand

รุ่นรถยนต์ที่ร่วมแคมเปญ

รถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์)

ไม่รวม Fleet และรถรับจ้าง 

ผู้มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัล : ลูกค้าทั่วไปที่ตกลงทำสัญญาจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ภายในงาน

 “BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 

ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567 หรือลูกค้าที่รับสิทธิ์ส่วนลดการจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ผ่านไลฟ์สด

ทาง Facebook Fanpage : Toyota Motor Thailand

ในวันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 17.30 – 20.30 น. และทำสัญญา

จองรถยนต์ที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกสาขาทั่วประเทศ

พร้อมทั้งออกรถภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

> รางวัล

รางวัลที่ 1

แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 วัน 3 คืน

จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท

รวม 700,000 บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ประกอบด้วย ค่าตั๋วเครื่องบิน 

ไป-กลับ ค่าที่พักพร้อมอาหารและค่าเดินทางท่องเที่ยว ตามแพ็กเกจทัวร์

รางวัลที่ 2 ทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล 

รางวัลที่ 3 ทองคำ หนัก 0.50 บาท จำนวน 4 รางวัล 

รางวัลที่ 4 ทองคำ หนัก 0.25 บาท จำนวน 10 รางวัล
(อ้างอิงราคาทองคำแท่งสมาคมขายออก ณ ราคาที่ 35,300 บาท วันที่ 4 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น.)
(ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด)

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 26 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 929,450 บาท

(เก้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เงื่อนไขของรางวัล

      1. เงื่อนไขรางวัลที่ 1 แพ็กเกจทริปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (5 วัน 3 คืน)

          จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน ประกอบด้วย 

          – ที่พักพร้อมอาหาร จำนวน 2 ท่าน
          – ตั๋วเครื่องบิน (ขาไป: กรุงเทพ – ญี่ปุ่น / ขากลับ: ญี่ปุ่น – กรุงเทพ) จำนวน 2 ที่นั่ง
          – กำหนดเดินทางในช่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2567
          มูลค่ารางวัลละ 35,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

      2. เงื่อนไขรางวัลที่ 2 ทองคำ จำนวน 16 รางวัล ประกอบด้วย
          – ทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 35,300 บาท รวม 70,600 บาท
          – ทองคำ หนัก 0.50 บาท จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,650 บาท รวม 70,600 บาท
          – ทองคำ หนัก 0.25 บาท จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,825 บาท รวม 88,250 บาท
   (อ้างอิงราคาทองคำแท่งสมาคมขายออก ณ ราคาที่ 35,300 บาท วันที่ 4 มี.ค. 67 เวลา 10.00 น.)

           มูลค่ารวมทั้งสิ้น 229,450 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

      3. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จับสลากรางวัลผู้โชคดี

          ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 15.00 น. โดย จับสลากรางวัล

          ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 753

          ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

          และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 ทาง www.toyota.co.th  

และ Facebook Toyota Motor Thailand

      4. ผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณสุชาวดี กุลจันทร์ 081-923-0687

           ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 753 ถ.เทพรัตน

           แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

      5. ผู้โชคดีที่มีสิทธิรับรางวัลกรณีที่เป็นลูกค้าจองจะต้องเป็นผู้มีชื่อ-นามสกุล

ตรงกับใบจอง และใบแจ้งจำหน่ายและแจ้งขายผ่านระบบจัดการข้อมูลการขาย

ของโตโยต้าและผู้แทนจำหน่าย

      6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

      7. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อเพื่อขอเอกสารยืนยันการเป็นผู้โชคดี โดยส่งเอกสารประกอบ

          การรับรางวัลข้างต้นมาที่ โชว์รูมโตโยต้าที่ผู้โชคดีได้จอง และออกรถ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

          การรับของรางวัล จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรอง และหากผู้โชคดีรายชื่อสำรอง

          ไม่มารับรางวัลตามที่กำหนดจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป
          7.1 เอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล (เอกสารฉบับตัวจริง)
          7.2 สำเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาน้ำเงิน 1 ชุด
          7.3 สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าภาษี ณ ที่จ่าย มูลค่าร้อยละ 5 ของมูลค่ารางวัล

          (กรณีลูกค้าในนามนิติบุคคล จะต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจ / แต่งตั้งตัวแทนรับรางวัลในนามบุคคลเท่านั้น)
          7.4 สำเนาสมุดจดทะเบียนหรือตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนตร์ 1 ชุด ซึ่งเป็นคันที่จอง

          ตามเงื่อนไขในระยะเวลาแคมเปญที่ผู้โชคดีเป็นเจ้าของ (ไม่ใช่ พ.ร.บ.)

          7.5 หากเป็นชาวต่างชาติต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาใบอนุญาตการทำงาน

(Work Permit) และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

     8. สำหรับลูกค้าผู้ที่ถอนจอง หรือไม่ได้ออกรถภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัล

     9. ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือว่าหลักฐาน และคำตัดสินของ

           บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นที่สุด

    10. รางวัลข้างต้นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

         โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้

    11. พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พนักงานของผู้แทนจำหน่ายฯบริษัท

ตัวแทนโฆษณา และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์

เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ 

 

กติกาการจับรางวัล

    1. ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าทั่วไปที่ตกลงทำสัญญาจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้ ภายในงาน

        “BANGKOK INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2024” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567

        ถึงวันที่ 7 เมษายน 2567 หรือ ลูกค้าที่รับสิทธิ์ส่วนลดการจองรถยนต์โตโยต้ารุ่นใดก็ได้

        ผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage : Toyota Motor Thailand ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

        เวลา 17.30 – 20.30 น. และทำสัญญาจองรถยนต์ที่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกสาขาทั่วประเทศ

    2. ลูกค้าจะต้องทำการออกรถภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เท่านั้น

        โดยรับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ต่อ 1 สัญญาจองรถยนต์เพื่อลุ้นรับรางวัล

    3. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-สกุลและหมายเลข

        สัญญาจองของผู้ร่วมรายการทั้งหมดที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขกิจกรรม จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

ของบริษัทฯมาทำการจับฉลากผู้โชคดีเพื่อร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป

    4. จับรางวัล ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่ 753 ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ

ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2567 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 10 กรกฏาคม 2567

         ทาง www.toyota.co.th    และ Facebook Toyota Motor Thailand

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Call Center : 02-510-9999

นัดหมายเข้าศูนย์บริการ Click : https://bit.ly/3PDOLgp

รับแคมเปญสำหรับซื้อรถใหม่ Click : https://bit.ly/3VB1VhO

Line @toyotakrungthai Click : https://lin.ee/i8Nhjbj

Facebook Toyota Krungthai Click : https://bit.ly/4aN5oiK