ATIV & YARIS URBAN ADDICT

เงื่อนไขกิจกรรม ATIV & YARIS URBANISTA LIVE FEST

 1. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ คือผู้ที่ร่วมกิจกรรม ATIV & YARIS URBANISTA LIVE FEST กับทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยแสกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอที่ขึ้นขณะดำเนินกิจกรรม เพื่อลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทร, จังหวัด และ รุ่นรถที่สนใจ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 2. ของรางวัลคือบัตรน้ำมันมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 200 รางวัล มูลค่ารวม 400,000 บาท (สำหรับ 200 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ)
 3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับข้อความ SMS โดยข้อความจะระบุลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ พร้อมแนบรหัสอ้างอิง Ref. Code ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
 4. สำหรับการจองรถยนต์รุ่น ATIV หรือ YARIS รุ่นปรับปรุง ปี 2564 และรุ่นก่อนปรับปรุง โดยจะต้องออกรถภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
 5. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแจ้งรหัสอ้างอิง Ref. Code ให้กับที่ปรึกษาด้านการขาย ของผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ผู้ได้รับสิทธิ์ทำการจองรถยนต์ ในวันที่ออกรถยนต์ เพื่อดำเนินการเบิกรับของรางวัล
 6. ข้อมูล และเอกสารประกอบการเบิกรับของรางวัลมีดังนี้
  • หมายเลข Ref. Code (จากข้อความ SMS ที่ผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับ)
  • หมายเลขตัวถังรถยนต์ (รถยนต์คันที่ผู้ได้รับสิทธิ์ซื้อ)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ หรือสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ หรือใบกำกับภาษี (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 7. กรณีผู้ได้รับสิทธิ์ต้องการโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น จะต้องแนบเอกสารระบุความสัมพันธ์ และสามารถโอนสิทธิ์ในวันที่ออกรถ ตามรายละเอียดดังนี้
  • พ่อ-แม่-ลูก ต้องแนบสำเนาเอกสารระบุความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ ใบสูติบัตร
  • สามี-ภรรยา ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
 8. ระยะเวลาการเบิกรับของรางวัล สามารถเบิกได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
 9. ของรางวัลไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
 10. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ที่ออกรถตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับของรางวัลหลังจากออกรถกับผู้แทนจำหน่ายฯ ภายในระยะเวลา 60 วัน
 11. หลังผ่านการตรวจสอบ และการอนุมัติเรียบร้อย บริษัทฯ จะส่งของรางวัลไปยังผู้แทนจำหน่ายฯ ที่ผู้ได้รับสิทธิ์ทำการซื้อรถ เพื่อส่งมอบรางวัลให้ผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไป
 12. ระยะเวลาการใช้สิทธิ์บัตรนำมัน สามารถใช้ได้ภายในเดือนกันยายน 2566 (สามารถตรวจสอบเดือน และปีหมดอายุได้ที่หน้าบัตร)
 13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 • ลำดับชื่อ – นามสกุลเบอร์โทรศัพท์
  1.คุณ Baleerat Kaewmontree065-982-xxxx
  2.คุณ Piyaporn Sutthasin093-593-xxxx
  3.คุณ Thanasak Mahoran062-849-xxxx
  4.คุณ Thanida Thammachaiyadet085-811-xxxx
  5.คุณ wanwan putti-eksakul082-624-xxxx
  6.คุณ เกรียงศักดิ์ เดชฉกรรจ์086-606-xxxx
  7.คุณ เกื้อกูล มงคล092-687-xxxx
  8.คุณ เกื้อกูล คำอ่อน089-556-xxxx
  9.คุณ เจียมใจ ใบแสง081-033-xxxx
  10.คุณ เนตรชนก พรามโต097-132-xxxx
  11.คุณ เบญญาภา หวังสุข065-359-xxxx
  12.คุณ เพชรรัตน์ เวชภูติ096-981-xxxx
  13.คุณ เมธาพร เทพศรีหา080-397-xxxx
  14.คุณ เสาวลักษณ์ ไล้สอาด082-464-xxxx
  15.คุณ เอนก ศรีสวัสดิ์065-345-xxxx
  16.คุณ เอมอร อบรม087-606-xxxx
  17.คุณ แอน ซอมรัมย์094-187-xxxx
  18.คุณ โชษิตา จำเริญทรัพย์080-213-xxxx
  19.คุณ ไมตรี เด็ดดวง063-363-xxxx
  20.คุณ กนกชล ตาธิ097-959-xxxx
  21.คุณ กนกวรรณ ศิลปษา064-689-xxxx
  22.คุณ กนิษฐา ก้างออนตา089-993-xxxx
  23.คุณ กรกฎ วัดแก้ว090-105-xxxx
  24.คุณ กรรณิกา เดชฉกรรจ์089-378-xxxx
  25.คุณ กฤตณรงค์ วงศ์ชมภู089-634-xxxx
  26.คุณ กฤษณวัชร์ เดชฉกรรจ์093-872-xxxx
  27.คุณ กฤษณา เสรีกิจเจริญ087-466-xxxx
  28.คุณ กันตภณ ธุวะคำ087-305-xxxx
  29.คุณ กำพล อุปโย099-291-xxxx
  30.คุณ กิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล091-853-xxxx
  31.คุณ กิตติกร นิลรัตน์083-866-xxxx
  32.คุณ ขนิษฐา ชวนชื่น086-909-xxxx
  33.คุณ คณาป ตติยะธนสาร082-057-xxxx
  34.คุณ คมสัน ศรอิน095-617-xxxx
  35.คุณ จริดา ซื่อตรง083-897-xxxx
  36.คุณ จักร์กวี ซื่อตรง081-268-xxxx
  37.คุณ จารวี ซื่อตรง084-111-xxxx
  38.คุณ จำนงค์ รัตนวงค์089-240-xxxx
  39.คุณ จำรัก ซื่อตรง087-255-xxxx
  40.คุณ จินตนาพร สอนตะคุ092-232-xxxx
  41.คุณ จิรัฐติกาล จันทร์ศิริ090-960-xxxx
  42.คุณ จิรัสยา ศรีศักดา080-794-xxxx
  43.คุณ จิราภรณ์ ทิมอ่อน061-505-xxxx
  44.คุณ จิรายุส ทวีลาภ095-350-xxxx
  45.คุณ จีระวรรณ์ มณีรักษ์082-645-xxxx
  46.คุณ จุฑาทิพย์ ศรีสุบัติ093-664-xxxx
  47.คุณ จุฑาทิพย์ กองแพ092-915-xxxx
  48.คุณ จุฑามาศ ปัญญาบุญ081-028-xxxx
  49.คุณ จุฑามาส ขวัญสุข063-331-xxxx
  50.คุณ ชนานันท์ ปรีชา081-972-xxxx
  51.คุณ ชมนภัส จิวังกูร093-614-xxxx
  52.คุณ ชมพูนุท ปุสยะไพบูลย์081-884-xxxx
  53.คุณ ชลดา ขันตีชา089-912-xxxx
  54.คุณ ชุดา พัทธนันท์กานต์093-940-xxxx
  55.คุณ ชุติกาญจน์ ยานุกูล095-306-xxxx
  56.คุณ ฐณิญา คนคล่อง095-051-xxxx
  57.คุณ ฐาปนี อุดขาว080-662-xxxx
  58.คุณ ฐิติรัตน์ กนกสังแคลนพรหม080-635-xxxx
  59.คุณ ณฐพิตร์ บุตรี086-007-xxxx
  60.คุณ ณพล ทองคำ087-495-xxxx
  61.คุณ ณรงค์ชัย พงษ์หนองพอก065-095-xxxx
  62.คุณ ณัฏฐธิดา นวนกระแส098-824-xxxx
  63.คุณ ณัฐกมล วรกิจจาภรณ์096-445-xxxx
  64.คุณ ณัฐกานต์ อยู่อินทร์081-881-xxxx
  65.คุณ ณัฐนรี โพธิปันรังศรี062-309-xxxx
  66.คุณ ณิชาภัทร มากสินทรัพย์098-362-xxxx
  67.คุณ ดนุพล แซ่เล้า064-069-xxxx
  68.คุณ ดาเรศ เต็มสีงาม065-029-xxxx
  69.คุณ ดาวัลย์ สังด่านจาก082-230-xxxx
  70.คุณ ติ๋ม ปิ่นโสภา064-113-xxxx
  71.คุณ ถวิลฉัตร สุรศักดิ์สกุลชัย065-401-xxxx
  72.คุณ ถาวรีย์ ใหม่คง081-092-xxxx
  73.คุณ ทัชชกร พะย๋า085-032-xxxx
  74.คุณ ธนวัฒน์ มะระกา081-774-xxxx
  75.คุณ ธนัชพร ยายวง098-276-xxxx
  76.คุณ ธนารักษ์ โลหณุต092-649-xxxx
  77.คุณ ธวัชชัย เต็งเมืองปัก095-519-xxxx
  78.คุณ ธัญจิรา เชื้อไทย085-315-xxxx
  79.คุณ ธัญดา สุขเกษม062-824-xxxx
  80.คุณ ธิดารัตน์ โพมีเทพ099-291-xxxx
  81.คุณ ธิดารัตน์ ชุมแสงปัญญา092-676-xxxx
  82.คุณ ธิดารัตน์ ปวนสิงห์080-034-xxxx
  83.คุณ ธิดารัตน์ ขอพร081-622-xxxx
  84.คุณ ธีรภัทร สมบูรณ์088-767-xxxx
  85.คุณ นงคราญ แก้วตา089-853-xxxx
  86.คุณ นงลักษณ์ ศรีทาบุตร095-704-xxxx
  87.คุณ นพรัตน์ อุไรรัตน์091-046-xxxx
  88.คุณ นภัทร ทับเนินทอง081-751-xxxx
  89.คุณ นภัทร เทวกุล ณ อยุธยา089-784-xxxx
  90.คุณ นวล ไชยยอด097-264-xxxx
  91.คุณ นันฐ์ฐนัท นิมมาณรานนณ์084-654-xxxx
  92.คุณ นันทิยา ต้นสิน064-775-xxxx
  93.คุณ อนงค์ ขาวนวล090-157-xxxx
  94.คุณ สาโรช เจริญศรี081-308-xxxx
  95.คุณ นิตยา สายแก้ว095-592-xxxx
  96.คุณ นิตยา รินยานะ088-252-xxxx
  97.คุณ นุสรา ลิ่มทองประเสริญ095-691-xxxx
  98.คุณ บัวแก้ว บัวเย็น093-257-xxxx
  99.คุณ บัวคำ กันดา062-924-xxxx
  100.คุณ บุญเลิศ พฤกษาโรจนกุล087-793-xxxx
  101.คุณ บุญมี ยงยิ่ง094-187-xxxx
  102.คุณ ปภาวดี คล้ายมณี080-658-xxxx
  103.คุณ ปรเมษฐ รุธิรวัฒน์086-160-xxxx
  104.คุณ ประเสริฐ สมบูรณ์อินทร์062-770-xxxx
  105.คุณ ประพฤทธ์ เซ็งยอง090-698-xxxx
  106.คุณ ปราณี อารีย์088-269-xxxx
  107.คุณ ปริชาติ ใหม่คง084-407-xxxx
  108.คุณ ปวิชญา ทองกันยา097-056-xxxx
  109.คุณ ปัด แปงวงค์091-069-xxxx
  110.คุณ พรพิมล จเรนิวาส081-869-xxxx
  111.คุณ พรรณ คำบุญเรือง094-929-xxxx
  112.คุณ พรรณวดี สุขเสมอ090-595-xxxx
  113.คุณ พรรณิพา พฤกษาโรจนกุล081-294-xxxx
  114.คุณ พรรณี ปัญญาปิน088-258-xxxx
  115.คุณ พริ้มเพรา เกิดศรีชัง093-117-xxxx
  116.คุณ พัชรา ตาเปียง063-596-xxxx
  117.คุณ พัชรี ทุเรียนงาม087-121-xxxx
  118.คุณ พัชรี หลายอุดทา093-284-xxxx
  119.คุณ พัชรีพร กาบแก้ว090-320-xxxx
  120.คุณ พัฒนา สารกาล093-550-xxxx
  121.คุณ พัฒพงษ์ วันโย084-145-xxxx
  122.คุณ พาพร ต้นสงวน061-421-xxxx
  123.คุณ พิกุลทอง ชมภูแก้ว086-187-xxxx
  124.คุณ พิชญ์สินี ใหม่คง091-461-xxxx
  125.คุณ พิมพ์ชนก เอมศิริ064-720-xxxx
  126.คุณ พิสิฐณัฐ แวงวรรณ์098-752-xxxx
  127.คุณ พีรพงค์ แก้วมณี062-536-xxxx
  128.คุณ ภทพร พฤกษาโรจนกุล093-987-xxxx
  129.คุณ ภัทรพล ผลพันธ์081-430-xxxx
  130.คุณ ภัทราภรณ์ ศรีมหา095-669-xxxx
  131.คุณ ภากรณ์ กันยา084-123-xxxx
  132.คุณ ภิชญา วงศ์ษา083-221-xxxx
  133.คุณ มณฑาทิพย์ สิงห์ศาลาแสง096-692-xxxx
  134.คุณ มนตรี แก้วพระฝาง089-516-xxxx
  135.คุณ มนธิรา ภุมมา084-325-xxxx
  136.คุณ มยุรา แซ่ลี097-947-xxxx
  137.คุณ มรุต ธรรมนิยาม095-621-xxxx
  138.คุณ มะลิวรรณ์ ชายทวีป093-139-xxxx
  139.คุณ มัณฑิตา จีจอม099-691-xxxx
  140.คุณ มานิตย์ ด่านกระโทก097-961-xxxx
  141.คุณ ยศวัฒน์ พิทักษ์กาญจน์061-398-xxxx
  142.คุณ ยุทธนา ทองจันทรา095-789-xxxx
  143.คุณ ยุภาพร บานเย็น083-891-xxxx
  144.คุณ รณชัย เลิศสินธพานนท์063-825-xxxx
  145.คุณ รัตนาภรณ์ อาจารสัมปันน์091-771-xxxx
  146.คุณ รินรวี เครือเนตร089-441-xxxx
  147.คุณ รุ่งไพลิน ธรรมเสน094-056-xxxx
  148.คุณ วนัสธิดา วังใหม่093-289-xxxx
  149.คุณ วรรณฑกรานต์ จันระวังยศ082-480-xxxx
  150.คุณ วราวุฒิ หนูเริก099-405-xxxx
  151.คุณ วศินี เกิดวงศ์บัณฑิต081-806-xxxx
  152.คุณ วิชัย รักหฤทัย081-488-xxxx
  153.คุณ วิภารัตน์ จันทร์วัฒนดำรง081-324-xxxx
  154.คุณ วีณาชา พุทธกัง088-515-xxxx
  155.คุณ วีนัสรินทร์ ชัยสาร084-482-xxxx
  156.คุณ ศราวุธ บุตรนาม094-280-xxxx
  157.คุณ ศรีนวล ใบแสง094-829-xxxx
  158.คุณ ศักดิ์ดา สร้อยเพชร095-654-xxxx
  159.คุณ ศิริลักษณ์ อินทร093-132-xxxx
  160.คุณ ศิริศักดิ์ ชัยพิมพ์088-846-xxxx
  161.คุณ ศุภชัย บานเย็น087-166-xxxx
  162.คุณ ศุภลักษณ์ เตียเอี่ยมดี098-365-xxxx
  163.คุณ สงวนศักดิ์ นาคทองดี099-112-xxxx
  164.คุณ สมเดช ตาเปี้ยว093-773-xxxx
  165.คุณ สมคิด บริสุทธิ์080-106-xxxx
  166.คุณ สมพงษ์ หอมเดิม065-693-xxxx
  167.คุณ สินีนาฎ สุจารีย์084-480-xxxx
  168.คุณ สิปปกร ตติยะธนสาร082-126-xxxx
  169.คุณ สีนวล ทิพณีย์095-569-xxxx
  170.คุณ สุกัญญา ขัตติยะ064-860-xxxx
  171.คุณ สุทธิดา อินอำนวย082-156-xxxx
  172.คุณ สุนทร ชูศรีจันทร์089-888-xxxx
  173.คุณ สุนทรี รุธิรวัฒน์095-543-xxxx
  174.คุณ สุนิสา พันตรี098-401-xxxx
  175.คุณ สุปราณี สุขสุลาภ081-429-xxxx
  176.คุณ สุพัตรา ทิพย์จินดาชัยกุล089-612-xxxx
  177.คุณ สุมิตรา ศรีทอง061-779-xxxx
  178.คุณ สุริยา เดชฉกรรจ์066-162-xxxx
  179.คุณ สุวนันท์ คีรีธีรกุล099-627-xxxx
  180.คุณ หทัยกาญจนบุรี มงคล090-812-xxxx
  181.คุณ อเนก คำภิบาล062-358-xxxx
  182.คุณ อชิระ ใบแสง091-856-xxxx
  183.คุณ อนงนุช ป้องแก้ว065-461-xxxx
  184.คุณ อนันตญา ทอนทอง092-263-xxxx
  185.คุณ อภิตา ปิ่นปั้น087-423-xxxx
  186.คุณ อรประภา มะลินิล084-980-xxxx
  187.คุณ อรพรรณ์ แสงคำ081-885-xxxx
  188.คุณ อรพิน แสงอินทร์062-146-xxxx
  189.คุณ อรวรรณ ภิรมรื่น092-762-xxxx
  190.คุณ อริญชย์ กันทพงค์097-972-xxxx
  191.คุณ อังคณา ศรศิลป์098-479-xxxx
  192.คุณ อัฉราวรรณ ธรรมนิยาม085-055-xxxx
  193.คุณ อัญรินทร์ พงษ์กิตติวิชญ์080-546-xxxx
  194.คุณ อัณชยารัศม์ ศรีสุนทรไท061-676-xxxx
  195.คุณ อารยา วิสิทธิกมลโยธิน083-873-xxxx
  196.คุณ อารัมร์ รินทร088-264-xxxx
  197.คุณ อารีย์ สังข์กูล098-208-xxxx
  198.คุณ อำพล เดชฉกรรจ์061-872-xxxx
  199.คุณ อิทธิพัทธิ์ หงษ์ทองวงษ์092-290-xxxx
  200.คุณ อุทร ฤทธิ์คำหาญ099-476-xxxx

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai