AVATAR

เลขที่บัตรประชาชน วันที่สมัคร Upload รูปภาพ *jpg เท่านั้น
กว้าง 3 ซม x สูง 4 ซม
ชื่่อ-สกุล (ภาษาไทย) * นามสกุล *

ประกอบการสมัคร

แนะนำให้ใช้ PC หรือ NoteBook ในการสมัครงาน และ สามารถ กด save ได้ตลอดการกรอกใบสมัคร
1. เอกสารสำเนา รูปขนาด 1.5 นิ้ว x2 , ทะเบียนบ้าน , บัตรประชาชน , วุฒิการศึกษา , Book Bank ธนาคาร กสิกรไทย (กรณีที่ได้รับเข้าทำงาน),ภาวะทางทหาร (ถ้ามี) ,อื่นๆ วันที่เข้าปฏิบัติการ
2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการสัมภาษณ์งาน โดนการใช้โปรแกรม zoom
3. ใบสมัครงาน Online จำเป็นต้องกรอกข้อมูลทั้ง 4 หน้า โดยประกอบด้วย สถานะผู้สมัคร , ข้อมูลส่วนตัว , ประวัติการทำงาน , ข้อมูลเพิ่มเติม โดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลตามจริง


อ่านเพิ่มเติม