New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

วิธีสังเกตง่ายๆว่า น้ำมันเครื่อง เริ่มหมดสภาพแล้วหรือยัง

วิธีสังเกตว่า น้ำมันเครื่อง เริ่มหมดสภาพแล้วหรือยัง เพราะการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่น มีผลต่อการ เสื่อมคุณภาพของน้ำมันเครื่องได้เร็วกว่าปกติ