New Search

If you are not happy with the results below please do another search

1 search result for:

1

ไส้กรองแอร์ มีความสำคัญอย่างไร?.

หากรถยนต์คันไหนไม่มีไส้กรองแอร์ จะทำให้แอร์รถยนต์เต็มไปด้วยเศษละออง ฝุ่น หรือสิ่งสกปรกต่างๆ เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับระบบการงานของแอร์รถยนต์ และเป็นแหล่งสะสมของเชื่อลา มีกลิ่นเหม็นอับ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์