ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ

โปรโมชั่นสำหรับ ศูนย์บริการโตโยต้า

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

ตรวจเช็คฟรี 24 รายการ line mobile

ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ พร้อมรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้ม

  • แต้ม T-MEx 200 แต้ม รับส่วนลดยางรถยนต์ สูงสูด 1,000 บาท (คูปองพิเศษมีจำนวนจำกัด สำหรับยางรถยนต์ 4 เส้น)
  • รับส่วนลดเพิ่ม เมื่อเทิร์นแบตเตอรี่เก่า สูงสุด 250-400 บาท
  • พร้อมบริการ ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ

รายการ ตรวจเช็กฟรี 24 รายการ

• แบตเตอรี่/ระดับน้ากลั่น
• สภาพยางรถยนต์
• ที่ปัดน้ำฝน/น้ำล้ำงกระจก
• ระดับน้ำมันเครื่อง
• ระดับน้ำในถังสำรอง/ระดับน้ำยำหล่อเย็น
• ระดับน้ำมันเบรก
• ระดับน้ำมันพำวเวอร์
• ไส้กรองอำกำศเครื่องยนต์
• ตรวจเสียงเครื่องยนต์ขณะสตำร์ท
• สำยพำนต่ำงๆ
• ระบบไฟส่องสว่ำง/แตร
• เข็มขัดนิรภัย
• ระดับน้ำมันเกียร์
• ระบบฟรีแป้นเหยียบ/คลัตช์/เบรกมือ
• ยำงกันฝุ่นเพลำขับ
• โช้คอัพหน้ำหลัง
• ลูกหมำกปีกนก
• ลูกปืนล้อ
• ระบบเครื่องปรับอำกำศ พัดลม และน้ำยำ
• รอยรั่วและควำมผิดปกติของเครื่องยนต์
• รอยรั่วและควำมผิดปกติของเกียร์
• รอยรั่วและควำมผิดปกติของหม้อน้ำ
• รอยรั่วและควำมผิดปกติของท่อทำงน้ำ
• รอยรั่วและควำมผิดปกติของพวงมำลัยพำวเวอร์
• ระดับน้ำมันเฟืองท้ำย (เพิ่มเติม เฉพำะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่ำว)
• ระดับน้ำมันทรำนเฟอร์ (เพิ่มเติม เฉพำะรถที่มีอุปกรณ์ดังกล่ำว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่โชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กรุงไทย ทั้ง 3 สาขาดังนี้ สำนักงานใหญ่ รามอินทรา (กม.9) สาขาเกษตรฯ – พหลโยธิน และสาขาตลิ่งชัน โทร 02-510-9999 ID Line: @Toyotakrungthai หรือ Facebook: @Toyotakrungthai