พนักงานขายรถยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

ให้คำแนะนำ,คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ Toyota และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้

*** มีการอบรมก่อนเริ่มงาน การรันตีรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ชาย / หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
2. การศึกษา  ปวส – ปริญญาตรี
3. *สามารถขับรถยนต์ได้ – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. ไม่จำเป็นต้องมี ประสบการณ์
5. มีทักษะการเจรจาต่อรอง

เงินเดือน 12,000 – 60,000 บาท

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม
2. เงินเดือนประจำ*
3. โบนัสรายไตรมาส*
4. โบนัสรายปี*
5. เงินช่วยเหลือ (กรณีต่างๆ)
6. ยูนิฟอร์ม
7. ตรวจสุขภาพประจำปี
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
9. มีการอบรมหลักสูตรของบริษัท

ช่างยนต์

หน้าที่รับผิดชอบ

1. ซ่อมบำรุง และตรวจเช็ครถยนต์ที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการ
2. รับผิดชอบเป้าหมายชั่วโมงงาน และ ค่าอะไหล่
3. ดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ ความพร้อมของเครื่องมือ กำกับตาม TEDAS & ISO

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 18 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
3. รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมรถยนต์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ทั้งเกียร์ธรรมดา และเกียร์อัตโนมัติได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

1. Computer skill
2. T1 , T3 , T5  

เจ้าหน้าที่รับรถ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์
2. รับผิดชอบเป้าหมาย การขายงานและสินค้าเสริม โดยมีเป้าหมายเฉลี่ย 4,500 บาท/คัน
3. ปฏิบัติตามSOP ของบริษัทที่กำหนด (การต้อนรับ การสอบถามอาการ การวินิจฉัยอาการเบื้องต้น  การประเมินค่าใช้จ่าย การติดตามความคืบหน้างานซ่อมให้ทันกำหนด การขออนุมัติซ่อมเพิ่มเติม การอธิบายรายละเอียดของปัญหาและส่งมอบลูกค้า พร้อมขอคะแนนความพึงพอใจ 1000 คะแนน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
3. บุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารและปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. ทัศนคติเชิงบวกกับงานบริการ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรมสำเร็จรูป Topserve (พิจารณาพิเศษ)
6. สามารถขับขี่รถยนต์ – มีใบอนุญาตขับขี่

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

Online marketing
T1 , T2 , T3 , T9 

เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกอะไหล่

หน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุม ดูแล การเบิก-จ่าย อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด และสรุปรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวช.- ปวส. สาขาช่างยนต์
3. รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความรับผิดชอบสูง เน้นผลสำเร็จของงานเป็นหลัก
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้โปรแกรมอะไหล่ EPC

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

หัวหน้า Online marketing ,T3 , T6 , T8
พนักงาน Online marketing ,T1 , T2 , T3 , T9 

Telesale

หน้าที่รับผิดชอบ

1. โทรนำเสนอขาย / ปิดงานขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์
2. ส่งเสริมการขาย ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายของตนเอง
3. สังเกต เก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ปัญหาการปิดการขาย เพื่อปรับปรุงวิธีการนำเสนอรูปแบบใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 24 – 35 ปี2. วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักงานขาย และการให้บริการ
4. มีความรับผิดชอบสูง เน้นผลสำเร็จของงานเป็นหลัก
5. มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
* หากมีประสบการณ์ขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

1. compucter skill
2. Online marketing
3. T2 , T3 , T4  

เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่รับผิดชอบ

1. วางแผนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทฯ
2. วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – นอกบริษัทฯ รวมถึงรับผิดชอบด้าน Digital marketing และ Online marketing การสร้างเว็ปเพจและ SEO หรือ Boost post
3. ดูแลเรื่องจัดเตรียมสถานที่ การจัด – ออกแบบบูธ – งานEvent – ติดต่อประสานงานต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มั่นใจในตัวเอง มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความรู้ digital & online marketing
5. สามารถ Present งาน และทำ Presentation ได้
6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง
7. มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้และพัฒนาในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์ : T3 , T4 , T7 

พนักงานขายรถยนต์ Online

หน้าที่รับผิดชอบ

แสวงหาลูกค้า และนำเสนอการขาย – ให้คำแนะนำสินค้าและบริการของบริษัททาง Online รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องสินเชื่อ ประกันภัยและจดทะเบียนให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กรณีวุฒิต่ำกว่า ปริญญาตรีพิจารณาจากประสบการณ์
3. มีประสบการณ์ขายของ ONLINE จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี พิเศษ
4. มีไหวพริบดี มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอที่ดี
7. สามารถขับขี่รถยนต์ๆได้ – มีใบอนุญาตขับขี่

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

computer skill
T3 , T5 , T6 , T8