เจ้าหน้าที่ ประจำแผนกอะไหล่

หน้าที่รับผิดชอบ

ควบคุม ดูแล การเบิก-จ่าย อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิด และสรุปรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวช.- ปวส. สาขาช่างยนต์
3. รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความรับผิดชอบสูง เน้นผลสำเร็จของงานเป็นหลัก
5. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และ การใช้โปรแกรมอะไหล่ EPC

สิ่งพิจารณาหรือทดสอบเวลาสัมภาษณ์

หัวหน้า Online marketing ,T3 , T6 , T8
พนักงาน Online marketing ,T1 , T2 , T3 , T9