Car-Rent-Banner4

บริการรถเช่าระหว่างซ่อม

รายละเอียดการให้บริการ

        บริการพิเศษสำหรับเฉพาะลูกค้าโตโยต้า กรุงไทย ที่นำรถยนต์เข้ารับบริการในทุกสาขา สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้รถทดแทนรถยนต์คันเดิมที่ใช้งานไม่ได้ เพื่อใช้งานในช่วงระหว่างซ่อม เรามีบริการรถเช่าระหว่างซ่อม เพื่อความสะดวกให้กับลูกค้า พร้อมประกันภัย ชั้น 1 ที่จะช่วยคุ้มครองควาปลอดภัยของท่านอย่างดีที่สุด พร้อมบริการพิเศษสำหรับกรณีลูกค้าหากเกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างใช้งาน ในการประสานทีมงานช่วยเหลือ และจัดหารถทดแทน

car_rent_3model-1

คุณสมบัติผู้เช่า 

 • ผู้เช่าหรือผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาตจากผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่มีอายุเกิน 1 ปี และยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เช่าต้องใช้รถยนต์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ
 • ผู้เช่าต้องไม่นำรถยนต์ออกนอกราชอาณาจักรไทย หรือนำรถยนต์ไปใช้ในการกระทำความผิดใดๆ
สำหรับลูกค้าที่สนใจเช่ารถยนต์ระหว่างซ่อม จะต้องจัดเตรียมเอกสารดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • สำเนาใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนาใบแจ้งความเสียหายที่บริษัทประกันภัยออกให้
 • สำเนาใบรับรถนต์ ที่อู่/ศูนย์บริการ เป็นผู้ออกให้

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ใช้งานปกติ ห้ามนำไปใช้ในทางพาณิชย์ หรือให้เช่า
 3. บริษัทฯ จะเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งมอบรถ และลูกค้าจะต้องเติมน้ำมันให้เต็มถังในวันส่งรถคืนแก่บริษัทฯ
 4. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบรถ ในกรณีที่ลูกค้าไม่นำใบขับขี่ หรือนำใบขับขี่ที่หมออายุมาติดต่อรับรถ
 5. กำหนดอัตราใช้รถไม่เกิน 250 กิโลเมตร / วัน (หากใช้เกินกำหนด คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 5 บาท)
 6. กรณีให้ผู้อื่นมารับรถทดแทนต้องมีใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันเซ็นมอบอำนาจมาด้ว

รถยนต์โตโยต้า

ativ_footer_menu
yaris_footer_menu
vios_footer_menu
altis_footer_menu
c-hr_footer_menu
camry_footer_menu
revo-standard_footer_menu
revo-smart_footer_menu
revo-doule_footer_menu
hiace_footer_menu
commuter_footer_menu
ventur_footer_menu
avanza_footer_menu
sienta_footer_menu
innova_footer_menu
fortuner_footer_menu
alphard_footer_menu
previous arrow
next arrow
Yaris Ativ - เริ่มต้น 489,000 บาท
ArrowArrow
Slider